KAOS & Kerstin Simonsson 5/6

VERNISSAGE
Torsdag 5 Juni
17:00-20:00

KAOS Kerstin Simonsson bild till hemsidan-01

Mixed Up
– KAOS & Kerstin Simonsson

“Sedan år 2007 har KAOS & Kerstin Simonsson experimenterat tillsammans inom graffiti och textilt hantverk, med olika tekniker som stickat och virkat garn i olika mönster, färger och material.

Till denna utställning har de även laborerat med olika ord inom konceptet. Bara för att se vad som händer.”

Virkad graffiti är en konstform där den målade graffitin möter det textila hantverket i gemensamma verk. Virkad graffiti är samverkansprojekt mellan graffitikonstnärer och textila hantverkare och resultatet gemensamma verk i stort format (ofta minst 3 x 2 meter) med både målade och textila partier. På grund av det stora formatet är produktionstiden mycket lång (ofta minst ett år).

Verken kännetecknas av mötet mellan de olika mönstervärldarna och teknikerna.

Verkens obestämbara hemvist gör att de visats i så olika sammanhang som exempelvis Liljevalchs vårsalong, backdrop på Malmöfestivalen, barnprogrammet Philofix samt Stockholms stadsmuseum.

Ett flertal verk har fått permanent placering t.ex. “Hope” på Stenhagens Bildnings- och Kulturcentrum, Uppsala.

Konstformen är även omnämnd i den vetenskaplig essän “The Scandinavian influence in textiles” (2012 Kelly Frigård) samt i “Graffiti Cookbook”

Virkad graffiti ska inte förväxlas med den speciella typ av gatukonst som ofta benämns stickgraffiti som agerar på föremål i det offentliga rummet.

Kerstin Simonsson har gått några förberedande textilkunskapskurser men är främts självlärd som textil konsthantverkare, samt driver garnbutiken Sticka & Virka (www.sticka.nu) sedan 7 år tillbaka.

KAOS hör till den första generationen svenska graffitimålare som varit med sedan graffiti kulturen kom till Sverige kring mitten av 80-talet. Med nästan 30 ärs erfarenhet som aktiv graffitimålare har KAOS konst genom åren har bidragit till nya uttrycksätt inom graffitin världen över. År 2012 utsågs han till årets graffitimålare på Kingszise galan i Stockholm

Hans konst har också uppmärksammats i böckerna “1207” (2007) om Stockholms graffitivärld och “Kaos – Vandals In Motion” (2012) om Sveriges och Europas graffitimålare.

www.graffitisthlm.se
www.virkadgraffiti.se

Välkommen till Konstart, Hökens gata 11, T-stn Slussen.

OSA till:
jessicamihai@konstart.eu eller 08-6431344

Utställningsperiod:
5 – 19 Juni 2014

Öppettider:
Mån – Fre 12:00-19:00
Lördag12:00-17:00
Söndag – Stängt

——————
“Mixed Up” by KAOS & Kerstin Simonsson

“Since 2007 we have been mixing things up – graffiti,  yarn, crafts, patterns, crochet, colors, materials. This time we are also adding words from the world into the blender. Just to see what happens.”

Crochet graffiti is an art form where the painted graffiti meets textile handicrafts in collective works . Crochet graffiti is collaborative between graffiti artists and textile artisans and provides works in large format ( usually a minimum of 3 x 2 meters) with both painted and textile parts. The production time is usually quiet long up to a year, this because of the the large sizes of the works .

The works are characterized by the encounter between the different worlds patterns and techniques .

Previous pieces of crochet graffit by the artists has been demonstrated in diverse contexts such as Liljevalchsgatan vårsalong , backdrop at the Malmö Festival , children’s program Philofix and Stockholm Stads Museum .

Several works have received permanent placement such as ” Hope ” on Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum, Uppsala.

The art form is also named in the scientific essay, “The Scandinavian influence in textiles ” (2012 Kelly Frigård ) and in ” Graffiti Cookbook ”

Crochet graffiti should not be confused with the special type of street art , often referred to knitted graffiti acting on objects in public space .

Kerstin Simonsson  has study some textile knowledge courses but is primarily self-taught textile craftspeople and run a yarn store Sticka & Virka in Stockholm ( www.sticka.nu ) since 7 years back.

KAOS belongs to the first generation of Swedish graffiti artist who has been involved since the graffiti culture came to Sweden in the mid -80s . With almost 30 years experience as an active graffiti artists and KAOS art has always been progressive throughout the years and has contributed to new forms of expression within the graffiti world. In 2012 , he was named the year’s graffiti artists on Kingszise gala in Stockholm

His art has also been recognized in the books ” 1207 ” (2007) on the Stockholm graffiti world and ” Kaos – Vandals In Motion” (2012) on Swedish and European graffiti artists .

www.graffitisthlm.se
www.virkadgraffiti.se

Welcome to Gallery Konstart , Hökens gata 11 , T- stn Slussen.

RSVP to:
jessicamihai@konstart.eu or 08-6431344

Exhibition period :
5 – 19th June 2014

Opening hours :
Mon – Fri 12:00 – 19:00
Saturday 12 :00 -17: 00
Sunday – Closed